Strateški i operativni plan za period od 2019. do 2021. godine

Category : Izvještaji i planovi rada rujan 18, 2019

Udruga Val kulture, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Strateški i operativni plan za period od 2019. do 2021. godine

Operativni plan za 2019/20.

1.  Prikupljanje građe, pisanje natječaja, projekata, programa, ciljeva, planova za 2020. godinu (od 9. mjeseca 2019. do 12. mjeseca 2019. godine) 

2. LegendArt – objavljivanje natječaja za Osnovne Škole Zagrebačke, Istarske, Šibensko-kninske, Krapinsko-zagorske Županije (12. mjesec 2019., 1. mjesec 2020.)

3. Provedba natječaja LegendArt sa gostovanjima u školama, predavanjima, radionicama (od 2. do 5. mjeseca 2020. godine)

4. Izložba „Vladimir Dodig Trokut“ u gradovima Hrvatske u 2020. nekoliko hrvatskih gradova.

5. Organizacija, oglašavanje, najave itd. 3. po redu festivala LegendFest u Velikom Taboru – Zagorska županija, krajem mjeseca srpnja 2020. (početak pripreme od 1. mjeseca 2020. Marketinška ampanja u 8. mjesecu 2020. do kraja mjeseca)

6. Organizacija prvog festivala LegendFest u Žrnovnici – Splitsko – dalmatinska Županija, krajem lipnja 2020. godine. (priprema od 11. mjeseca 2019., kamapanja početkom 6. mjeseca 2020.)

7. Organizacija 15. festivala LegendFest u Pićnu – Istarska županija – krajem srpnja 2020. godine (pripreme od 1. mjeseca 2019. , marketinška kampanja od 7. mjeseca 2020. godine)

8. Organizacija izložbe LegendExpo u Centrima za kulturu, muzejima, galerijama u Zagrebu, Splitu, Krapini, Pregradi, Desiniću, Velikom Taboru, Pićnu, Pazinu – u 2020. godini

9. Organizacija manjih izložbi na teme legendi, mitova i priča po gradovima Hrvatske, predavanja i prezentacije (od 1. do 9 mjeseca 2020. godine)

10. Izložbe dijela velikog hrvatskog slikara akademika Ive Šebalja ( 2020.)

11. Osnivanje Legendariuma – interaktivnog multimedijalnog interpretacijskog centra legendi, mitova i priča Hrvatske – u planu i pregovorima sa Općinom Pićan I Istarskom Županijom, Gradom Zagrebom, Gradom Samoborom.

12. Priprema i organizacija međunarodnog festivala Vukovart – luka umjetnosti u Vukovaru – od 01. do 15. lipnja 2020.

13. Rad I djelovanje na svim aspektima I područjima EU Interreg projekta SLO – HR pod nazivom Živa Štrigarija.

14. Priprema i organizacija festivala Štrigarija uživo u Slovenskoj Bistrici (SLO) 15. studenog 2019.

15. Organizacijai provedba niza predavanja na temu kulturne materijalne I nematerijalne baštine dijela hrvatske – Poljica.

Strateški plan djelovanja 2019 – 2021.

Uvod o organizaciji 

Udruga Val kulture je osnovana s osnovnim ciljevima promicanja, razvitka i unapređenja kulture i umjetnosti te promicanja vrijednosti kao što su demokracija, suživot, ljudska prava i multikulturalnost društva.

Djelatnosti udruge Val kulture kojima se ostvaruju navedeni ciljevi su:

organizacija kulturno-umjetničkih događanja (koncerata, izložba, seminara, radionica, predavanja i ostalih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa svojih članova), organiziranje predavanja, seminara i tribina sa svrhom predstavljanja različitih kultura svijeta i promicanja vrijednosti multikulturalnosti, interkulturalnosti, suživota i ljudskih  prava, planiranje rada i razvitka kulture i umjetnosti, djelovanje na povećanju članstva, razvijanje programa međunarodne suradnje, zalaže se za očuvanje nematerijalne i materijalne kulturne baštine Hrvatske, radi na jačanju suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje. Nadaalje, djelatnosti udruge su još I iizdavanje knjiga, časopisa, video i audio zapisa iz područja djelatnosti Udruge, suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, organizacija humanitarnih akcija, obavljanje i ostalih poslova u skladu sa Statutom, zakonima i propisima.

Tijela udruge Val kulture su: Skupština, Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik I Likvidator

Skupština udruge utvrđuje politiku rada udruge, usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika, bira i opoziva likvidatora udruge, bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu, daje smjernice za rad udruge, odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge, odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga, usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge, donosi druge akte i odluke važne za rad udruge, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti, donosi odluku o statusnim promjenama, odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge. Izvršne funkcije i druge poslove određene Statutom Udruge obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Misija, vizija, ciljevi djelovanja udruge

Sukladno Statutu, ciljevi osnivanja udruge Val kulture su :

1. Promicanje, razvitak i unaprjeđenje kulture i umjetnosti

2. Promicanje vrijednosti demokracije, suživota, ljudskih prava i multikulturalnosti društva

Svrha djelovanja udruge Val kulture je promicati kulturu, umjetnost te vrijednosti demokracije i multikulturanosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svim segmentima društva. Svrha udruge se ostvaruje djelovanjem u područjima zaštite kulturne nematerijalne i materijalne baštine i umjetnosti, te podizanja razine svijesti javnosti o vrijednostima demokracije, suživota, multikulturanosti i kulturnog turizma.

SWOT ANALIZA  

SNAGE

Osnovne snage i prednosti Udruge :

 • ljudski potencijal – iskusna radna snaga u određenim područjima (kultura, sociologija, etnologija, turizam, povijest umjetnosti, informatika)
 • intelektualni kapital, znanje i obrazovanje članova i vodstva udruge
 • postojanje motivacije članova za pozitivne promjene stanja u društvu i organizaciji
 • brzina rada, donošenja odluka, fleksibilnost djelovanja
 • veliki broj mlađe obrazovane populacije
 • iskustvo u vođenju i organizaciji kulturnog managementa i projekata
 • dobra suradnja sa kulturnim ustanovama u Hrvatskoj. Muzeji, kazališta, udruge, fakulteti, akademija, instituti, turističke zajednica, ministarstva, općine i gradovi.
 • 11 – godišnje iskustvo u organizaciji festivala LegendFest
 • Uspješna suradnja s općinana i županijama – Istarska, Zagrebačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska Županija, Općina Pićan, Općina Desinić, Grad Velika Gorica, Grad Pazin, Pregrada, Grad Šibenik, Križevci.
 • Velika vidljivost festivala u medijima na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • Veliki broj članova udruge
 • Veliki broj umreženih umjetnika, izvođača
 • Ostvarena suradnja s domaćim stručnjacima
 • Izdane 3 knjige i u pripremi jedna nova
 • Dobivene nagrade Simply The Best i EFFE label
 • Prepoznati projekti na regionalnoj i nacionalnoj razini
 • izgrađena mreža kao i baza kontakata osoba koje prate i podržavaju rad Udruge u Hrvatskoj i inozemstvu
 • stalna povezanost preko svih modernih aplikacija (mobiteli, kompjuteri, internet)
 • konstantni marketinški alati, promocija i odnosi s javnošću

Odnos Udruge prema tradiciji, nasljeđu te baštini

 • njegovanje tradicijskih vrijednosti, lokalne kulture i običaja
 • promocija navedenih vrijednosti
 • kulturne manifestacije
 • održavanje tradicija obrta, starih zanata
 •  suradnja sa OPG proizvođačima i međusobna promocija

Suradnja Udruge sa nevladinim organizacijama

 • brojnost udruga unutar civilnog sektora
 • uključenost civilnog sektora u izradu i provedbu razvojnih starteških planova

SLABOSTI

 • nedovoljna financijska održivost udruge, nedostatak sredstava i budgeta za navedene stavke i druge
 • budget za putovanja, seminare, stručna usavršavanja, radionice, predstavljanja projekata i rada Udruge te povezivanja

MOGUĆNOSTI

 • širenje festivala LegendFest, projekta LegendArt, LegendExpo i LegendIn na ostale hrvatske županije
 • Ostvarivanje prekogranične suradnje
 • Stvaranje nacionalnog hrvatskog turističkog Brenda pa i suvenira/proizvoda
 • Korištenje nacionalnih potpora za razvoj
 • Korištenje EU fondova za razvoj
 • potenciranje raznih reformi u RH povećava šanse za lokalne pa tako i zakonodavne promjene
 • prilagođavanje zakona EU i rad na strategijama i platformama demokratskih vrijednosti i razvoja civilnog društva
 • otvaranje javnosti te skidanje granica pimitivne sredine i ograničenog razmišljanja
 • socijalizacija i senzibilnost nacije i stanovništva
 • osjećaj identiteta, suživot i uvažavanje ostalih naroda i narodnosti
 • proces decentralizacije koji može omogućiti veći djelokrug i odgovornost lokalne uprave i samouprave
 • razvoj Hrvatske u smjeru zemlje koja nudi kulturna turizam kao noviji oblik turizma
 • trendovi multikulturalnosti, kulturno umjetničkog doživljaja gradova i sela
 • zaštita UNESCO itd. materijalne I nematerijalne baštine
 • uvrštavanje hrvatske baštine na liste zaštite
 • razvoj informiranosti, dostupnosti, povezanosti, internet, kompjuterska pismenost
 • dijalog i mogućnost slobonog dijaloga, otvorenost medija, konkurentnost
 • razvoj tržišta usluga, robe I dobara te posljedično i konzumerstva
 • Modernizacija obrazovnog sustava i njegova prilagodba sustava u EU (Bolonjska deklaracija)
 • Razvoj telekomunikacijske infrastrukture i Interneta

Domaća i inozemna poticanja poduzetništva

 • postojanje Nacionalne strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva
 • nacionalni sustav poticanja poduzetništva
 • državni fondovi potpore
 • pretpristupni fondovi
 • dovršenje procesa privatizacije
 • medijski prostor
 • program razvoja kontinentalnog turizma i spremnost države na financijske potpore

Pozitivni procesi u okruženju

 • politička i ekonomska stabilizacija u Europi
 • uspostavljanje bilateralne i multilateralne suranje sa zemljama u okruženju
 • pozitivne mjere  (fiskalne i dr.)
 • EU – pristupni fondovi, povezivanje i suradnja
 • jačanje nevladinog sektora – izgradnja institucija

PRIJETNJE

Skupa i neefikasna pravna država 

 • slaba organizacija i neefikasnost državne uprave
 • visoka razina korupcije
 • neadekvatno i neefikasno sudstvo
 • pravna nesigurnost
 • visoke kamatne i porezne stope
 • nedovoljno poticanje stvaranja brandova
 • rasprodaja javne imovine
 • pritisak strane konkurencije na nespremne domaće proizvođače
 • penetracija multinacionalnih kompanija
 • depopulacija autohtonog stanovništva
 • emigracija mladih i obrazovanih

Nepovoljno poslovno okruženje

 • loše provedena privatizacija
 • administrativne zapreke i birokratski aparat državne i gradske uprave
 • nedovoljna istraživanja i obrazovanje građana
 • nedovoljni poduzetnički poticaji, financijski izvori
 • pad interesa stranih donatora i sponzora
 • nepostojanje investicijskih fondova

Analiza dionika (korisnici udruge, partneri, suradnici, konkurencija)

Udruga Val kulture je neprofitna organizacija te su korisnici programa, ciljeva i djelovanja Udruge članovi, svi posjetitelji, građani, turisti I ostali.

Samo na festivalima LegendFest godišnja posjećenost festivala je oko 20.000 posjetitelja a opseg I doseg ostvarenog je daleko veća I mjerljiva je u protuvrijednosti medijskih izvještajima I zastupljenosti projekata Vala kulture u javnosti.

Suradnici udruge Val kulture su razne neprofitne organizacije, umjetničke organizacije, Općine, Gradovi, Muzeji, Otvorena Učilišta, Galerije Ministarstva, Županije, škole, akademija, znanstvene organizacije.

Konkurencija postoji ali ona doprinosi izoštravanju ciljeva I djelatnosti udruge, stvara poduzetničku I natjecateljsku zdravu klimu. Hrvatska zauzima vrlo visoko mjesto na UNESCO listi po bogatstvu nacinalne kulturne baštine i pred nama je ogroman neiskorišteni potencijal identiteta, prpoznatljivosti pa na kraju I ekonomske isplativosti te boljeg života stanovništva Hrvatske.

Strateški ciljevi 2019 – 2021 i način realizacije

Strateški ciljevi udruge Val kulture :

 1. Razvijati i organizirati kulturne turističke sadržaje (LegendFest, LegendArt, LegendExpo i LegendIn) u najmanje 4 hrvatskih županija.
 2. Podizanje svijesti lokalnog stanovništva, građana i turista o važnosti multikulturanog povijesnog nasljeđa hrvatskih regija, kulturne I povijesne baštine
 3. Promovirati kulturno nasljeđe na nacionalnoj razini u RH kroz organizaciju projekata LegenExpo,LegendIn, LegendArt, LegendTours, izložbe hrvatskih akdemskih slikara I umjetnika, organizacije javnih tribina predavanja, radionica, koncerata, druženja.
 4. Promovirati  svijest o kulturnoj baštini među osnovnoškolskom populacijom kroz organizaciju projekta I natječaja LegendArt.
 5. Povezati Općine i Gradove koje udomljuju festival LegendFest te ih zbratimiti.
 6. Širiti se izvan granica Hrvatske i povezati sa međunarodnim EU fondovima

Operativni plan za 2019/20.

1.  Prikupljanje građe, pisanje natječaja, projekata, programa, ciljeva, planova za 2020. godinu (od 9. mjeseca 2019. do 12. mjeseca 2019. godine) 

2. LegendArt – objavljivanje natječaja za Osnovne Škole Zagrebačke, Istarske, Šibensko-kninske, Krapinsko-zagorske Županije (12. mjesec 2019., 1. mjesec 2020.)

3. Provedba natječaja LegendArt sa gostovanjima u školama, predavanjima, radionicama (od 2. do 5. mjeseca 2020. godine)

4. Izložba „Vladimir Dodig Trokut“ u gradovima Hrvatske u 2020. nekoliko hrvatskih gradova.

5. Organizacija, oglašavanje, najave itd. 3. po redu festivala LegendFest u Velikom Taboru – Zagorska županija, krajem mjeseca srpnja 2020. (početak pripreme od 1. mjeseca 2020. Marketinška ampanja u 8. mjesecu 2020. do kraja mjeseca)

6. Organizacija prvog festivala LegendFest u Žrnovnici – Splitsko – dalmatinska Županija, krajem lipnja 2020. godine. (priprema od 11. mjeseca 2019., kamapanja početkom 6. mjeseca 2020.)

7. Organizacija 15. festivala LegendFest u Pićnu – Istarska županija – krajem srpnja 2020. godine (pripreme od 1. mjeseca 2019. , marketinška kampanja od 7. mjeseca 2020. godine)

8. Organizacija izložbe LegendExpo u Centrima za kulturu, muzejima, galerijama u Zagrebu, Splitu, Krapini, Pregradi, Desiniću, Velikom Taboru, Pićnu, Pazinu – u 2020. godini

9. Organizacija manjih izložbi na teme legendi, mitova i priča po gradovima Hrvatske, predavanja i prezentacije (od 1. do 9 mjeseca 2020. godine)

10. Izložbe dijela velikog hrvatskog slikara akademika Ive Šebalja ( 2020.)

11. Osnivanje Legendariuma – interaktivnog multimedijalnog interpretacijskog centra legendi, mitova i priča Hrvatske – u planu i pregovorima sa Općinom Pićan I Istarskom Županijom, Gradom Zagrebom, Gradom Samoborom.

12. Priprema i organizacija međunarodnog festivala Vukovart – luka umjetnosti u Vukovaru – od 01. do 15. lipnja 2020.

13. Rad I djelovanje na svim aspektima I područjima EU Interreg projekta SLO – HR pod nazivom Živa Štrigarija.

14. Priprema i organizacija festivala Štrigarija uživo u Slovenskoj Bistrici (SLO) 15. studenog 2019.

15. Organizacijai provedba niza predavanja na temu kulturne materijalne I nematerijalne baštine dijela hrvatske – Poljica.

2021. godina

1.  Prikupljanje građe, pisanje natječaja, projekata, programa, ciljeva, planova za 2021. godinu (od 9. mjeseca 2020. do 11. mjeseca 2018. godine) 

2. LegendArt – objavljivanje natječaja za Osnovne Škole Zagrebačke, Istarske, Šibensko-kninske, Krapinsko-zagorske, Splitsko-dalmatinske  Županije (11. i 12. mjesec 2020.)

3. Provedba natječaja LegendArt sa gostovanjima u školama, predavanjima, radionicama (od 2. do 5. mjeseca 2021. godine) u svim navedenim županijama.

4. Organizacija projekta “Zimska Čarolija” u Zagrebu u Ilici kod Britanskog trga – 12. mjesec 2020. godine). ali i projekta “Zagrebačka Čarolija” na proljeće 2021. godine

5. Izrada video materijala snimanih na terenu Istarske, Šibesnko-kninske, Zagrebačke Županije – baština (od 11. mjeseca 2020. do 5. mjeseca 2021. godine)

6. Organizacija, oglašavanje, najave itd. 4. po redu festivala LegendFest u Velikom Taboru – Zagorska županija, krajem mjeseca kolovoza 2021. (početak pripreme od 1. mjeseca 2018. kampanja u 5. mjesecu do kraja mjeseca)

7. Organizacija trećeg festivala Festivala LegendFest u Krapisnko zagorskoj Županiji, u dvoru Veliki Tabor krajem mjeseca kolovoza 2021. godine. Pripreme za festival od 11. mjeseca 2020.

8. Organizacija 16. festivala LegendFest u Pićnu – Istarska županija – krajem srpnja 2021. godine (pripreme od 1. mjeseca 2020. , kampanja od 7. mjeseca 2020. godine)

9. Organizacija 5 festivala Vukovart – luka umjetnosti u Vukovaru početkom lipnja 2021. godine. (priprema od 1. mjeseca 2020., kamapanja početkom 6. mjeseca 2021.)

10. Organizacija drugog festivala LegendFest u Žrnovnici – Splitsko-dalmatinska Županija krajem lipnja 2021. godine. (priprema od 11. mjeseca 2020., kamapanja početkom 6. mjeseca 2021.)

13. Organizacija manjih izložbi LegendExpo na teme legendi, mitova i priča po gradovima Hrvatske, predavanja i prezentacije (od 1. do 9 mjeseca 2021. godine)

14. Tiskanje knjige – Mitski svijet Istre

14. Osnivanje stalne Galerije na temu razvoja mrlje u slikarstvu, sa izložbom kolekcije slika Ive Šebalja

15. Osnivanje Legendariuma – interaktivnog multimedijalnog interpretacijskog centra legendi, mitova I priča Hrvatske

16. Provedba projektne dokumentacije EU fonda SLO – HR – Žva Štrigarija te zadobivanje I javljanje na nove natječaje EU fondova

17. Zapošljavanje osobe na stalni radni odnos u udrugu Val kulture

Praćenje provedbe i evaluacija strateškog plana

Udruga Val kulture prati svoj rad i djelovanje  u zadnjih 10 godina kroz marketinški dostupne alate, protuvrijednosti i vrijednosti objava u medijima, prisutnost udruge u javosti kroz projekte, djelovanja. Udruga Val kulture ima neprestani rast priliva članstva i novih suradnika, neprestan rast u geografskom širenju i područjima djelovanja, neprestan rast u broju projekata, ostvarenja ciljeva. Strateški plan Udruge se stalno nadopunjuje i označava kako bi imali trag i praćenje djelovanja. Dokumentiranog materijala ima zaista puno i konstantno arhiviramo sve pisane ili snimane tragove.

Ivor Zidarić, predsjednik udruge Val kulture

Zagreb, 10. rujna 2019.

Ivor_potpis

___________________________________